Daily Archives: February 22, 2017

Kapit-bisig:Pahayag ng Pagkakaisa ng mga Pilipinong/ang/xng Nababahala sa Pagsasagawa ng Atas Tagapagpaganap Hinggil sa Imigrasyon at sa Pagpapalaganap ng Muslim Ban

JFAV UPDATES
Pebrero 21, 2017

Kapit-bisig:Pahayag ng Pagkakaisa ng mga Pilipinong/ang/xng Nababahala sa Pagsasagawa ng Atas Tagapagpaganap Hinggil sa Imigrasyon at sa Pagpapalaganap ng Muslim Ban

Los Angeles –-Kami ay mga manggagawa, kabataan, estudyante, aktibista, iskolar, dalubhasa at makabayang Pilipino/a/x. Magkakaiba kami ng kasarian, pananampalataya at kakayahan. Kami ay kinatawan ng iba’t ibang organisasyon, ngunit kami ay isa-isang lubusang nababahala.

Kami ay nagkakaisang tumututol sa sakdal na balakin ni Trump at ng kanyang mga kroni. Ang mabilis na pagpapatupad ng kanyang mga atas tagapagpaganap o executive orders ay mapangambang gunitain ng madilim na paghaharing militar ng pasistang diktadurang Marcos.

Ngayon, tulad noon, buong tapang namin itong haharapin sa pamamagitan ng pagbuo ng kumprehensibong estratehiya, pagbabalangkas ng malawak na alyansa, at pagsasamantala ng bawat pagkakataon upang maghimagsik. Hindi kami mag-aalsa laban sa isa’t-isa base sa aming pagiging ‘mabuti’ o ‘masamang’ mga imigrante, kriminal o modelong mamamayan, o batay sa pagkakaroon o kawalan namin ng ligal na dokumentasyon.

Sa kabila ng kaginhawaang nararamdaman ng ilan sa amin—sa ngayon—dahil hindi kami sangkot ng Muslim Ban, hindi namin, at hindi kailanman namin, pababayaan ang mga Muslim naming kapatid. Gayon din, matapos ang mga nakaraang pangkaramihang pagdakip ng mga imigranteng walang ligal na dokumentasyon sa buong bansa gawa ng mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement (ICE), tayo ay pinapaalalahanan na ang mga imigranteng walang ligal na dokumentasyon, lakip man sila ng Muslim Ban o hindi, ay hindi kalianman naging ligtas.

Pagkakaisa ng mga Pilipino/a/x

Ang puwang sa pagitan ng Muslim at Kristiyano ay isang konsepto na dulot ng kolonisasyon para sadyang sirain ang aming mga ranggo at paghiwalayin ang aming mga komunidad. Ayon sa kasaysayan, ginamit ng mga kolonista (Espanya at Estados Unidos) ang Kristiyanismo at ang pangangailangan naming maging ‘sibilisado’ para pagsamantalahan ang mga tao at likas na yaman ng Pilipinas.

Tinuro sa mga Pilipinong Kristiyano na sila ay higit na mataas sa mga Pilipinong Muslim; ang pag-aalsa ng mga tao laban sa isa’t isa ay dulot nito. Tinatanggihan namin ang patuloy na pagtatangka upang kami ay hatiin at lupigin. Ang posibilidad ng ban laban sa mga Pilipino mula sa dakong timog ng Pilipinas o Southern Philippines ay pagsalakay sa lahat ng Pilipino. Hindi kami mapaghihiwa-hiwalay.

Ang mga ulat na kabilang ang Southern Philippines sa bulisik at racist na Muslim ban ay hindi nakapagtataka. Hindi kami ligtas; datapwa’t, kami’y may pangamba sa masamang posibilidad na kahihinatnan ng mga Pilipino. Matagal nang pinagkukutyaan ng Estados Unidos ang mga Pilipinong Muslim mula sa katimugang pulo ng Mindanao. Ang Mindanao ay naging tudlaan ng pananakop militar at mga pambobomba ng Estados Unidos mula pa ng pagpapahayag ni George W. Bush ng War on Terror. Ang panananggalang ng Pilipinong Muslim mula sa Southern Philippines laban sa kolonisasyon, ang kanilang patuloy na pagtutol sa pangangamkam ng lupa ng mga korporasyon ng pagmimina at agrikultura mula sa Estados Unidos, at ang pagkakaisa nila sa mga progresibo sa buong kapuluan ay nagbabanta sa dominasyon ng Estados Unidos sa Pilipinas—at bilang karugtong, ang dominasyon ng Estados Unidos sa Pasipiko. Nakikita namin ang kanilang nanganganinag na pagwasak at pagwawalang-bahala sa kapakanan ng aming mga mamamayan. Ipagtatanggol namin an gaming karapatan para sa lupa at buhay.

Hindi din nakakagulat ang banta ng pamahalaan na hanggang 300,000 Pilipino ay sapilitang pababalikin sa Pilipinas. Ang pagsasamantalang ito ay makikita sa kasaysayan ng mga Pilipino, mula sa kolonisasyon ng Estados Unidos, ulat ng anti-miscegenation—ang pagbabawal ng paghahalo ng mga lahi—noong 1930, sa detensyon ng 261 Pilipino sa Angel Island noong 1934 (http://fanhs-national.org/…/what-filipinao-american-histor…/), sa pagsasamantala ng mga magsasaka at mga trabahador sa pabrika, sa pagmamaltrato at hindi pagkilala ng mga Pilipinong beterano ng Pangalawang Digmaang Pandaigdig, at sa labor at sex trafficking ng mga mandarayuhan manggagawang Pilipino ngayon. Laging ninanais ng Estados Uninos ang paghihirap ng mga Pilipinong manggagawa para sa kanilang kapakinabangan, habang kanilang pinagtatapakan ang dignidad at soberanya ng mga Pilipino.

Pakikiisa sa Aming mga Kamag-Anak na Lahing Itim at Kayumanggi

Hindi din kami hihiwalay mula sa aming mga kapatid na lahing Itim at Kayumanggi. Nang walang pagaalinlangan at walang kumpromiso, ipinaaabot namin ang aming pakiki-isa sa aming mga kapatid na Muslim mula sa Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, at Yemen—at sa lahat ng mga Muslim na nasa sentro ng interes nitong pasistang administrasyon. Alam namin na ang mga bansang ito ay pito sa mga bansang kabilang sa mga dinigma at sinakop ng Estados Unidos.

Matapos ang ilang dekada ng airstrikes, pambobomba, sanctions o tadhanang parusa, at iba pang mga instrumento ng imperyalista, itong Muslim Ban ay isa sa pinakabagong karahasan sa soberanya at dignidad ng mga Muslim sa lahat ng dako. Alam naming na habang pinagtatalunan ang travel ban na ito sa hukuman, and rehimen ng Israel na sinusuportahan ng Estados Unidos ay naghayag ng bagong kasunduan sa West Bank na magbibigay ng karagdagang karahasan sa mga mamamayan ng Palestina.

Alam namin na ang atas ni Trump ay lumalang ng hindi nararapat na panganib, pagod, at paghihirap sa katawan, lalo na sa mga may kapansanan at talamak na karamdaman, na ang espesyal na pangangailangan ay hindi maaaring matugunan sa mahabang oras ng pagkakakulong at maaaring hindi matugunan sa kani-kanilang bansa kung sila ay sapilitang pababalikin. Higit pa rito, malaking banta ang hinaharap ng mga taong may kapansan, mga babae, transgender at transekswal sa mga kamay ng tsowinista at marahas pagpapatupad ng batas.

Nang walang pagaalinlangan at walang kumpromiso, ipinaaabot namin ang ang aming pakiki-isa sa aming mga kapatid na lahing Itim, na humaharap ng mas malaking panganib ng karahasan na pinagpapatibay ng estado sa pamamagitan ng pulis at pagmamatyag, sa pamamagitan ng masang pagbibilanggo at mga detensyon. Ayon sa ulat ng Black Alliance for Just Immigration, mas madalas humarap ng deportasyon ang mga lahing Itim na imigrante dahil sa kriminal na hatol kung ikukumpara sa mga imigrante mula sa ibang rehiyon, at bagkos madalas silang panatilihin sa detensyon habang nakabinbin ang kanilang mga kaso. Ang diin ni Trump sa “batas at kaayusan” ay pagpapakita ng masamang adhikain laban sa mga lahing Itim. Sa kabila nito, kami ay mananatiling nagdemanda na ang lahat ng buhay ng mga kapatid naming lahing Itim ay mahalaga sa amin: Itim na Muslim, Itim na imigrante, Itim na transgender at transekswal, Itim na may kapansanan, Itim na babae.

Nang walang pagaalinlangan at walang kumpromiso, ipinaaabot namin ang aming pakiki-isa sa Sioux Nation na patuloy na humaharap ng paghamon upang ipagtanggol ang tubig at lupa ng kanilang mga ninuno sa Standing Rock. Nakiki-isa kami sa lahat ng mamamayan ng mga katutubong komunidad. Ang kanilang laban ay naghahayag sa pagpaimbabaw ng mga ban at border sa ninakaw na lupa. Sa loob ng ilang siglo, ang mga katutubong tao ay nagmalas ng labis na karahasan sa kamay ng gubyerno ng Estados Unidos.

Gayon man, hindi sila kailanman sumuko sa paglingap ng kanilang lupa, tubig, at kultura. Gayon din, pinagwiwikaan namin ang kasakiman ng mga korporasyon at ang paninira sa kalikasan na dulot ng U.S. Bureau of Land Management at kanilang pagbenta ng ninakaw na sagradong lupa para lamang sa pagtataladro o drilling.

Nang walang pagaalinlangan at walang kumpromiso, ipinaaabot namin ang aming pakiki-isa sa aming mga kapatid na Latino/a/x. Sapilitan nilang iniwan ang kanilang tinubuang-bayan dahil sa matinding pangangailangang pang-ekonomiya at pampulitikang karahasan, para lamang harapin ang posibilidad ng lumalalang militarisasyon at detensyon sa border.

Ang border wall ay isang ehemplo ng pagmamataas ng Estados Unidos at isang mabigat na insulto sa mga taong nagtaguyod sa bansang ito. Kinikilala namin ang pibotal na papel ng pamahalaan ng Estados Unidos sa paglikha at pagkasira ng ekonomiya at panlipunang imprastraktura ng mga katutubong bansa ng mga imigrante sa pamamagitan ng mga patakaran tulad ng NAFTA at CAFTA, na nagpapahintulot sa mga korporasyon ng Estados Unidos na magtambak ng mais at iba pang mga produktong agrikultura sa Mexico at Central America. Dahil dito, ang mga pamilyang mambubukid ay napipilitang lisanin ang kanilang mga lupain kung hindi nila kayang makipagkumpetensya. Iniulat ng mga organisasyon para sa kababaihan at mga karapatang pantao sa Mexico, Guatemala, at Honduras, ang malinaw na ugnayan sa pagitan ng karahasan laban sa kababaihan at pampublikong paggasta ng foreign aid mula sa Estados Unidos para sa seguridad at counter narcotics programs. Sa ibang salita, nandito sila—ang mga panganib sa seguridad ng mga mamamayan —dahil nandoon din ang imperyalismo ng Estados Unidos.

Tawag sa Pagkilos

Pinapanawagan namin ang lahat ng nababahalang Pilipino/a/x upang makipagkaisa sa mga kapatid naming lubhang napipighati, sa pamamagitan ng mga sumusunod na pangkalahatang paninindigan at pagkilos:

Patuloy na pag-oorganisa at pagpapalakas ng mga hanay ng lahat at iba’t ibang apektadong sektor ng komunidad.
Pagtataguyod ng isang lipunang nakasalalay sa tayunang respeto, pakikipagtulungan, pagpapalaya, at pagpapaunlad ng mabuting pagsasamahan batay sa pangangalaga ng dignidad at karapatang pantao, at sariling kapasyahan.

Pagtatanggol at pangangalaga ng payak na karapatan na napanalunan sa pamamagitan ng pag-oorganisa at pakikibaka ng mga mamamayan para sa dignidad ng tao (DACA, benepisyo ng imigrasyon para sa mga refugee at mga nakaligtas sa trafficking, family reunification, at karapatang makakuha ng benepisyo sa pamamagitan ng sama-samang tawaran).

Gumawa ng isang makatao at patas na repormang pang-imigrasyon na kumikilala sa karapatan at dignidad ng lahat ng tao. Kabilang dito ang: daan patungo sa legalisasyon, tigilan ng militarisasyon ng lahat ng mga border, protektahan at itaguyod karapatan ng mga manggagawa, pahabain ang serbisyo at benepisyo sa mga taong sapilitang nangibang-bansa dahil sa mga digmaan, pagkawasak ng kalikasan, at kawalan ng kapanatagan sa ekonomiya.

Tigilan ang militarisasyon ng mga borders! Walang ban, walang wall!

Tapusin ang mga deportasyon at detensyon!
Refugees are welcome here! Ang mga refugee ay pinahihintulutang manirahan dito!

All Black Lives Matter! Mahalaga sa amin ang lahat ng buhay ng mga lahing Itim!

No to U.S. war and occupation!

Ayaw namin sa digmaan at pananakop ng Estados Unidos!

No Trump, No KKK, No Fascist USA!

Hindi kay Trump, hindi sa KKK, hindi sa pasistang USA!

Statement Written and Edited by / Isinulat at inedit nila:
Kim Baglieri ,Ana Liza Caballes,Karen Hanna,Cecilia Lim
at Leah Obias

Translation by / Isinalin sa Tagalog ni:
Sarah Mae Belinda Olivares-Cunanan

***

Organizational Endorsements (list in progress) / Mga Sumusuportang Organisasyon:

AF3IRM
DAMAYAN Migrant Workers Association
Filipino American Democratic Club of New York
Justice for Filipino American Veterans – San Francisco
Kabataang maka-Bayan or KmB / Pro-People Youth, Los Angeles
Raised Pinay
Pilipino American Unity for Progress (UniPro)
The Journey of a Brown Girl
Ugnayan Youth for Justice and Social Change

Individual Endorsements (list in progress) / Mga Sumusuportang Indibidwal:

Paulina Abustan
Noel Aglubat
Jill Aguado
Levi Aliposa, CircaPintig
Desireena Almoradie, Almoradie Media LLC
Leani Auxilio, AF3IRM- NYC
Marie Avetria
Camilla Bacolod, Ugnayan Youth For Justice and Social Change
Kim Baglieri
Ana Liza Caballes, Ugnayan Youth For Justice and Social Change
Olivia Canlas
Sandra Chan
Johanna Chang
Katrina Cortes, Anakbayan NY
Lorial Crowder
Nico Dacumos
E.J.R. David, Alaskero
Aries Dela Cruz, President, Filipino Democratic Club of New York
Marisa Diaz
Chevy Evangelista, Former Chair of Ugnayan
Rebmevon Flandez
Justine Fonte, Raised Pinay
Eddy M. Gana, Chair, Kabataang maka-Bayan or KmB / Pro-People Youth, Los Angeles
Arturo Garcia, Justice For Filipino American Veterans (JFAV), Alliance-Philippines
Mary Rose Go
Maria Gonzales
Karen Hanna, University of California, Santa Barbara
Mary Rose Isaguirre, Ugnayan Youth For Justice and Social Change
Mai-Len Kennedy, Ugnayan Youth For Justice and Social Change
Evelyn Landow
Maria Cruz Lee, MCL & Co
Cecilia Lim, Ugnayan Youth for Justice and Social Change
Athena Magno, Ugnayan Youth For Justice and Social Change
Angela Mascarenas, CIRCA-Pintig
Isi Miranda, University of Wisconsin, Madison
Lily Mendoza, Center for Babaylan Studies
Kevin Nadal, Asian American Psychological Association
Melissa-Ann Nievera-Lozano, De Anza College, San Francisco State University
Linda Oalican, DAMAYAN Migrant Workers Association
Leah Obias
Anthony Ocampo, Cal Poly Pomona
Kathlyn Oco, APIs for Black Lives Boston, MGH Institute of Health Professions
Sarah Mae Olivar
J Orpilla, MsJProductions
Ago Pedalizo, Justice for Filipino American Veterans – San Francisco
Christine Peralta, University of Illinois
Veronica Porter
Ivy Quicho, Chair, AF3IRM
Steven Raga
Christopher Ramos, Duke University
Melissa Reburiano, United Neighborhood Houses of NY
Robyn Rodriguez, Asian American Studies, UC Davis
Stephanie Sajor, KmB / Pro-People Youth, Los Angeles
Mark Sanchez, University of Illinois, Urbana-Champaign
Nenita Sta. Ana
Victor Sta. Ana
Jana Lynne Umipig, The Journey of a Brown Girl
Diane Valencia
Ed Vergara, Committee For Philippine Issues, Chicago
Iris Zalun, Chairperson, Pilipino American Unity for Progress (UniPro)

**