Daily Archives: February 6, 2017

CBCP PASTORAL LETTER, FOR PUBLIC RELEASE ON FEB 5, 2017 (In Tagalog, Kapampangan & English)

FAI NEWS

February 6, 2017

CBCP PASTORAL LETTER, FOR PUBLIC RELEASE ON FEB 5, 2017
(In Tagalog, Kapampangan & English)

N.B. If your parish priest was not able to read this at Mass today, please feel free to either forward it by email to him or print it and give him a copy for public reading next Sunday. Never too late.

Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, wika ng Panginoon!
(Ezekiel 18:32)

Isang liham pahayag ng CBCP

Minamahal na Bayan ng Diyos,

Labis kaming nababahala, kaming inyong mga Obispo, sa maraming namamatay at pinapatay sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot o droga. Totoong malaking problema ang droga. Dapat itong sugpuin at pagtagumpayan. Pero ang lunas ay wala sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga. Hindi lang kami nababahala sa mga pinatay. Nakababahala din ang kalagayan ng mga pamilya ng mga nasawi. Mas lalong pinahirapan ang buhay nila. Nakababahala rin ang takot na naghahari sa maraming lugar ng mga mahihirap. Marami ang nasasawi na hindi naman droga ang dahilan. Hindi na napananagot ang mga pumapaslang. Mas lalong nakababahala ang pagiging manhid ng marami sa ganitong katiwalian. Itinuturing na lang na ito ay normal, at ang masama pa ay iniisip ng marami na nararapat lang daw itong gawin.

Nakikiisa kami sa layuning pagbabago na hinahangad ng marami nating mga kababayan. Ngunit ang pagbabago ay dapat gabayan ng katotohanan at katarungan. May mga batayang aral na ating pinaninindigan. Ang mga aral na ito ay nakaugat sa ating pagka-tao, pagka-Pilipino at pagka-Kristiyano:

1. Ang buhay ng bawat tao ay galing sa Diyos. Ito ay kanyang kaloob at Siya lang ang makababawi nito. Kahit ang pamahalaan ay walang karapatan na kumitil ng buhay sapagkat siya ay katiwala lamang ng buhay at hindi ang may-ari nito.

2. Hindi nawawala sa bawat tao ang pagkakataong magbago. Ito ay dahil maawain ang Diyos, katulad ng paulit-ulit na itinuturo ng ating Santo Papa Francisco. Katatapos lamang nating ipagdiwang ang Taon ng Jubileo ng Awa at angWorld Apostolic Congress on Mercy. Ang mga ito ay nagpalalim sa ating kamalayan na ang Panginoong Hesukristo ay nag-alay ng sariling buhay para sa mga makasalanan upang sila ay tubusin at bigyan ng kinabukasan.

3. Ang pagsira ng sariling buhay at ng buhay ng iba ay isang malaking kasalanan at nagdudulot ng kasamaan sa lipunan. Ang paggamit ng droga ay tanda ng pagpapawalang-halaga sa sariling buhay at nagbibigay ng panganib sa buhay ng iba. Dapat pagtulung-tulungan nating lahat na malutas ang problema sa droga at suportahan ang rehabilitasyon ng mga nalulong dito.

4. Ang bawat isa ay may karapatang maturing na walang sala hanggang mapatunayan na siya ay nagkasala. Ang lipunan ay may pamamaraan at proseso upang mahuli, mapatunayan ang kasalanan, at maparusahan ang gumagawa ng krimen. Ang prosesong ito ay dapat sundin, lalo na ng mga alagad ng batas.

5. Ang anumang pagkilos na nakasasama sa iba ay mabigat na kasalanan. Mabigat na kasalanan ang pagtutulak ng droga at mabigat ding kasalanan ang pagpatay. Hindi maitutuwid ang isang masama sa pag-gawa ng isa pang kasamaan. Anumang mabuting layunin ay hindi nagbibigay ng dahilan na gumamit ng masamang paraan. Mabuti ang paglutas sa drug problem ngunit ang pagpatay upang ito ay matamo ay masama.

6. Ang malalim na ugat ng problema ng droga at ng kriminalidad ay ang kahirapan ng nakararaming mga tao, ang pagkasira ng pamilya, at ang korapsyon sa lipunan. Ang nararapat na hakbang na dapat nating gawin ay sugpuin ang kahirapan, lalo na ang pagbibigay ng permanenteng trabaho at sapat na sahod sa mga manggagawa. Palakasin at itaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mag-anak. Huwag payagan ang mga batas na lulusaw sa pagkakaisa ng mga pamilya. Dapat ding unahin ang pagtatama at pagtatanggal sa mga tiwaling pulis at korapsyon sa mga hukuman. Ang napakabagal napagsulong ng mga kaso sa hukuman ay isang malaking dahilan ng paglaganap ng kriminalidad at kawawang kalagayan ng mga nasa kulungan. Kadalasan ang mga mahihirap ang nagdurusa sa ganitong sistema.Nananawagan din kami sa mga nahalal na mga politiko na paglingkuran ang pangkalahatang kabutihan ng bayan at hindi ang sariling interes.

7. Ang pagsang-ayon at pagsasawalang-kibo sa kasamaan ay pakikiisa na rito. Kapag pinabayaan natin ang mga nalulong sa droga at nagtutulak nito, tayo ay bahagi na ng drug problem. Kapag sinang-ayunan o pinabayaan natin ang patuloy na pagpatay sa mga itinuturing nalulong sadroga at mga nagtutulak nito, kasama na tayong mananagot sa pagpatay sa kanila.

Tayo sa Simbahan ay magpapatuloy na magsasalita laban sa kasamaan habang kinikilala at pinagsisisihan din natin ang ating mga pagkukulang. Gagawin natin ito kahit na ito ay magdadala ng pag-uusig dahil tayo ay magkakapatid at may pananagutan sa bawat-isa. Tutulong tayo sa mga nalulong sa droga upang sila ay magamot at makapagbagong-buhay. Dadamayan at kakalingain natin ang mga naulila ng mga napatay at ang mga biktima ng mga drug addicts. Pagtitibayin natin ang mga gawain upang patatagin ang mga pamilya.

Pagsusumikapan naming mga namumuno sa Simbahan naisulong at ipagpatuloy pa ang mga programa na makatutulong sa pag-aangat sa kalagayan ng mga mahihirap, tulad ng mga programang pangkabuhayan, edukasyon at pangkalusugan. Higit sa lahat, isasabuhay namin, at nating lahat, ang pagiging tunay na Simbahan ng mga Dukha.

Huwag sanang mamayani sa atin ang takot at pagsasawalang-kibo. Pairalin sana natin hindi lang ang lakas ng loob, kundi ang lakas na dulot ng pananampalatayang Kristiyano. Nangako ang ating Panginoong Jesus: “Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.” (Juan 16:33) “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? ….Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo’y magtatagumpay sa pamamagitan niya(ni Cristo) na nagmamahal sa atin.” (Roma 8:35,37) Oo nga, “sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan sa espiritung nasa mga makasanlibutan.” (1 Juan 4:4)

Ngayong inaala-ala natin ang ika-Isang Daang Taon ngPagpapakita ng Mahal na Birheng Maria sa Fatima, tumugon tayo sa kanyang panawagan ng panalangin, pagbabalik-loobat penitensiya para sa kapayapaan sa ating mga sambayanan at sa ating bayan na nababalot sa dilim ng bisyo at kamatayan.

Maria, Ina ng Laging Saklolo, ipanalangin mo kami.

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP)
Ika-30 ng Enero, 2017

KAPAMPANGAN VERSION:

Eku kaburyan ing mate ya ing ninuman, ngana ning Ginu.” (Ezequiel 18:32)

Sulat Pastoral ning CBCP

Pakamalan ming Balen ning Dios,

Maliligalig kami, ikeng kekayung obispu, tungkul kareng mangamate at pamaten da keng kasalukuyang kampanya ning gobyernu laban kareng iligal a droga. Tutung maragul yang problema ing droga at dapat yang labanan at sambutan. Dapot eya solusyun ing pamakamate kaninuman a mipagbintangang gagamit o manulak-droga. Aliwa mu deng papaten da reng kaliligalig mi nune antimurin deng marakal a manga-ulilang pamilya da reng pemate ra. Lakwas la rugung misakitan king bie da. Makaligalig mu naman ing takut a mimiral kareng dakal a lugar da reng pakakalulu. Dakal la mu naman deng mangamate agyang e pauli ning droga. Deng makamate eda no apapanagutan. Lakwas e palak makaligalig ing kelan dang masabal ding keraklan tungkul kaniti. Balamu mo normal na mu iti, at ing lakwas marok, dakal no reng mimisip a dapat ping marapat iti.

Makisanmetung kami keng kapagnasan para king pamagbayu a paninasan da reng dakal kareng kekatang kabalen. Dapot ing pamagbayu dapat neng antabayanan ning aslag ning katutwan at katuliran. Ating tang maulagang prinsipyung dapat panalakaran. Deti manalumpakan la keng kekatang panga-tau, panga-Pilipinu at panga-Kristiyanu.

1.Ing bie ning balang tau ibat ya king Dios. Pegkalub ne iti at Iya mu kabud ing makabawi kaniti. Agyang ing gobyernu ala yang karapatan makamate uling katiwala nia mu ning bie; aliwa iya ing makibandi kaniti.

2.E mawawala king balang tau ing pamikatagun ban magbayu. Iti pauli ne ning ing Dios malunusan ya, kalupa ning paulit-ulit nang tuturu ning kekatang Santo Papa Francisco. Kaibat-ibat ta ya pa mung pegmasusyan ing banwa ning Jubileo ning Lunus at ing “World Apostolic Congress on Mercy”. Deti meging dalan la ban lakwas lumalam king kekatang kamalayan king ing Ginung Jesucristo dinaun ne ing sarili nang bie para kareng makasalanan ban ikabus na katamu at dinan paintungulan.

3.Ing pamanyira king sariling bie at king bie da reng aliwa metung yang maragul a kasalanan a magdalang dewakan king lipunan. Ing pamangamit droga tanda ne ning pamagpawalang-ulaga keng sariling bie at babye yang panganib king bie da reng aliwa. Dapat ta ngang pisaup-saupan ing pamaglutas keng problema king droga at suportan ing rehabilitasyun da reng megumun kaniti.

4.Ing balang metung atin yang karapatan mibilang anting alang kasalanan angga’t e da apatunayan a mikasala ya pin. Ing lipunan atin yang paralan at prosesu ban marakap la reng gagawang krimen, mipatunayan ing kasalanan da at miparusan la. Iting prosesu ning batas dapat deng tukyan, lalu na reng alagad ning batas.

5.Ing nanumang pangimut a makakarok kareng aliwa mabayat yang kasalanan. Mabayat a kasalanan ing manulak-droga at mabayat ya mu namang kasalanan ing pamakamate. Eya mitulid ing metung a bage marok kapamilatan na mu naman ning metung pang marok. Nu ya man kayap ing kapagnasan eya sapat iti ban munye sangkan gumamit marok a paralan. Mayap ya ing kampanya ban malutas na ing problema king droga; dapot ing pamakamate ban asupil ya iti metung yang marok a paralan.

6.Ing malalam a yamut ning problema ning droga at ning kriminalidad yapin ing kakalulwan da reng keraklan kareng tau, ing pangasira ning pamilya, at ing korapsyon king lipunan. Ing makayakmang paralan a dapat tang gawan yapin ing lunasan ing problema ning kakalulwan, lalu na ing adinan lang permanenteng obra at sapat a panakitan deng talapagobra. Ela paintulut deng batas a makasira keng pamisanmetung da reng pamilya. Dapat mu namang ipauna ing pamagdisiplina at pamagtiwalag kareng baluktut-kararaptanan kareng pulis at kareng ukuman. Ing asna kabagal a panyulung da reng kasu kareng ukuman metung yang maragul a sangkan ning pamaglaganap ning kriminalidad. Menasa ila pin deng pakakalulu deng magdusa king anti kaniting sistema. Manyaus kami mu naman kareng miyalal a manungkulan king gobyernu ing pagsilbiyan da ing ikakayap da ring keraklan king balen, at aliwa ing pansariling interes.

7.Ing pamakisang-ayun at keyalan-masabal tungkul king dewakan anti ya namang pamakisanmetung kaniti. Ustung pepaburen ta la deng magugumun king droga at deng manulak-droga, maging kakutsaba ta na keng problema king droga. Ustung sing-ayunan o pepaburen tamu ing alang patnang pamakamate kareng mayayaus “drug addicts”, kayabe tamung ating pakibatan king kamatayan da.

Itamu keng pisamban eta patugut magsalita laban keng dewakan kabang kikilalanan at sisisyan ta la antimurin deng kekatang pamagkulang. Gawan at gawan tamu iti agyang iti magdalang pamanusig uling mikakapatad tamu at atin tang kapakibatan king balang metung. Saupan ta la reng magugumun keng droga ban kumayap la at makapagbayung-bie. Damayan tala at pagmasabalan deng meulila da reng pete da at deng biktima da reng “drug addicts”. Pasiknangan ta la deng pangimut tamu ban patatagan la reng mipapamilya.

Panikwanan mi ikeng anggang talapamuntuk ning Pisamban ban isulung at isundu la pa reng programang makasaup ban miyangat la kabilyan deng pakakalulu, kalupa da reng programang pangkabiayan, edukasyun, at pamikakatawan. Babo ning sabla, panikwanan mi at itamu ngan ing mibie-bie ban maging tune “Pisamban da reng Pakakalulu”.

E sana manibabo kekatamu ing takut at keyalan-masabal. Miral sana kekatamu aliwa mu ing sikanan-lub nune ing sikanan a bubunga ning kasalpantayanang Kristiyanu. Mengaku ya ing kekatang Ginung Jesus: “Dumalan kayung kasakitan keng yatung iti, dapot siknangan yu ing lub yu! Apanyambut ku ne ing meto-sikluban.” (Juan 16:33). “Ninu ing makapikawani kekatamu king lugud nang Kristo? Ing kaguluan kaya, o ing kasakitan, o ing pamanusig, o ing danup, o ing kakalulwan, o ing panganib, o kamatayan? Ali! Kareng sablang deti, managumpe tamu kapamilatan nang Kristong lulugud kekatamu.” (Roma 8:35.37). Wapin, “pauli ning ing Espiritung atyu kekayu lakwas yang mayupaya kesa keng espiritung atyu kareng makayatu.” (1 Juan 4:4).

Ngening pagmasusyan ta ya ing ka-dinalan a banwa ning pamipatilip ning Mal a Birhen Maria king Fatima, makibat tamu king kayang panyaus a panalangin at penitensya para king kapayapan karing kekatang balayan at king kekatang bansang mibabalut king dalumdum ning bisyu at kamatayan.

Mariang Indu ning alang anggang saup, ipanalangin mu kami.

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP)
Ka-30 ning Enero 2017

ENGLISH VERSION:

For I find no pleasure in the death of anyone who dies – oracle of the Lord God
(Ezekiel 18:32)

Beloved People of God

We, your bishops, are deeply concerned due to many deaths and killings in the campaign against prohibiteddrugs. This traffic in illegal drugs needs to be stopped and overcome. But the solution does not lie in the killing of suspected drug users and pushers. We are concerned not only for those who have been killed. The situation of the families of those killed is also cause for concern. Their lives have only become worse. An Additional cause of concern is the reign of terror in many places of the poor. Many are killed not because of drugs. Those who kill them are not brought to account. An even greater cause of concern is the indifference of many to this kind of wrong. It is considered as normal, and, even worse, something that (according to them) needs to be done.

We are one with many of our countrymen who want change. But change must be guided by truth and justice.

We stand for some basic teachings. These teachings are rooted in our being human, our being Filipino, and our being Christian.

1. The life of every person comes from God. It is hewho gives it, and it is he alone who can take it back. Not even the government has a right to kill life because it is only God’s steward and not the owner of life.

2. The opportunity to change is never lost in every person. This is because God is merciful, as our Holy Father Pope Francis repeatedly teaches. We just finished celebrating the Jubilee Year of Mercy, and the World Apostolic Congress on Mercy. These events deepened our awareness that the Lord Jesus Christ offered his own life for sinners,to redeem them and give them a new future.

3. To destroy one’s own life and the life of another, is a grave sin and does evil to society. The use of drugs is a sign that a person no longer values his own life, and endangers the lives of others. We must all work together to solve the drug problem and work for the rehabilitation of drug addicts.

4. Every person has a right to be presumed innocent until proven guilty. Society has ways and processes to catch, prove guilty and punish perpetrators of crimes. This process must be followed, especially by agents of the law.

5. Any action that harms another (seriously) is a grave sin. To push drugs is a grave sin as is killing (except in self-defense). We cannot correct a wrong by doing another wrong. A good purpose is not a justification for using evil means. It is good to remove the drug problem, but to kill in order to achieve this is also wrong.

6. The deep root of the drug problem and criminality is the poverty of the majority, the destruction of the family and corruption in society. The step we have to take is to overcome poverty, especially through the giving of permanent work and sufficient wages to workers. Let us strengthen and carry forward the unity and love of the family members. Let us not allow any law that destroys the unity of families. We must also give priority to reforming rogue policemen and corrupt judges. The excessively slow adjudication of court cases is one big reason for the spread of criminality. Often it is the poor who suffer from this system. We also call upon elected politicians to serve the common good of the people and not their own interests.

7. To consent and to keep silent in front of evil is to be an accomplice to it. If we neglect the drug addicts and pushers we have become part of the drug problem. If we consent or allow the killing of suspected drug addicts, we shall also be responsible for their deaths.

We in the Church will continue to speak against evil even as we acknowledge and repent of our own shortcomings. We will do this even if it will bring persecution upon us because we are all brothers and sisters responsible for each other. We will help drug addicts so that they may be healed and start a new life. We will stand in solidarity and care for those left behind by those who have been killed and for the victims of drug addicts. Let us renew our efforts to strengthen families.

Those of us who are leaders in the Church should strive to push forward or continue programs that will uplift the poor, like livelihood, education and health programs. Above all we will live up to — we all will live up to — becoming a Church of the Poor.

Let us not allow fear to reign and keep us silent. Let us put into practice not only our native inner strength but the strength that comes from our Christian faith. Our Lord Jesus promised us: “You will have affliction in this world, but take courage, I have overcome the world” (Jn. 16:33).

“What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? No, in all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us.” (Rom. 8:35,37) Yes, indeed, “For the Spirit that is in you is more powerful than the spirit in those who belong in the world.” (1 Jn. 4:4)

As we commemorate the 100th year of the apparition of Our Lady of Fatima, let us respond to her call for prayer and repentance for the peace of our communities and of our country shrouded in the darkness of vice and death.

Mary, Mother of Perpetual Help, Pray for us.

Catholic Bishops’ Conference of the Philippines
January 30, 2017

END

**

Peace process in limbo

EPCC NEWS

February 06,2017

Peace process in limbo

Los Angeles— HOW CAN we even talk if fighting continues?

President Duterte has been faced with this dilemma since   last week, when the communist-led New People’s Army announced that it was withdrawing its interim ceasefire.

The peace talks with the National Democratic Front of the Philippines based in Europe started in August on an optimistic, hopeful note. A second round of talks followed in Rome, and a third in Oslo, Norway. The fourth meeting was scheduled Feb. 22-25 when a clash between rebels and government soldiers occurred in Makilala, North Cotabato on Jan. 21. From then on, the peace initiative had nowhere to go but plunge downward.

Soon after the rebels’ lifting of their ceasefire, President Duterte came up with his characteristic   retort: All AFP fighting units are ordered back to fighting stations. Former detainees on the peace panel should return to their prison cells. The peace negotiation is ended, and the Chief Executive said it will stay that way until he finds another “compelling reason” to revive it.

Duterte stressed that the government has already done enough, from spending money for the peace talks abroad to releasing several political prisoners.

On the issue of release political prisoners, Duterte lamented: “We started with 18 and we came up with 23 leaders and now it’s 400. If that is so, we better surrender.”

Duterte clarified that he never promised that he would release all political prisoners, pointing out that some of them have committed ordinary crimes.

The trinity organization of CPP, NPA and NDF has never had it so good when Duterte assumed office — appointments of Cabinet members among its ranks, revival of peace talks, release of their leaders from jail, etc.

They relish at hearing the President calling himself “socialist” or “leftist” and praised him for several ostensibly pro-people and pro-worker policies such as the end of contractualization, free irrigation for farmers and increase in SSS pensions.

So the rebels wanted to push the limit of Duterte’s magnanimity, and had the temerity to ask for the ultimate prize — the release of all their imprisoned comrades, many of whose cases are still until litigation. Duterte knows the serious problems he would face with the military, the judiciary, the Congress, and the public if he accedes. In the end, he chose to put his foot down.

The CPP, NPA and NDF have come to realize how far a leftist President can go, in the light of existing political realities.

Always an enigma, Duterte may even be playing a ruse when he baited the rebels about his being left-leaning or socialist. We have yet to see concrete and sustained action or policy from the President that would prop up this assertion.

Henceforth, deaths among fighters from both sides will continue, and the Filipino people will have no other recourse but to accept the fact that the insurgency situation will deteriorate before elusive peace is attained.

**

TWO VIEWS ON THE PEACE TALKS

FAI NEWS

February 06, 2017

TWO VIEWS ON THE PEACE TALKS

Los Angeles-Walden Bello makes the following observations about the collapse of the peace talks, and I make a short comment below:

Walden:”The collapse of the peace talks was the price Duterte had to pay to keep the loyalty of the military. The 50-year-old AFP-NPA conflict has spilled so much blood on both sides that it has achieved the epic proportions of a blood feud–a “rido,” to borrow a term from Mindanao–that is no longer mainly determined by political rationality. The two sides are extremely sensitive to the other getting even the slightest advantage, so that the dynamics of negotiations becomes that of preventing the other side from gaining tactical advantage rather than accumulating momentum towards an agreement.

“To succeed, the peace process requires a minimum degree of trust and a willingness to make concessions that may not be immediately reciprocated but advance the talks strategically. The release of 400 NDF captives could have been such a concession. The release would have had no impact on the military equation and could have led to a political breakthrough but the military leadership could not countenance something that could be perceived by its officer corps and rank and file as as an institutional defeat.

Duterte wants a deal with the CPP-NPA but the success of his ambitious authoritarian agenda entails keeping the military happy, and that means giving the military leadership veto power in what it jealously guards as its turf: its blood feud with the CPP-NPA. In this area, the civilian leadership, even one as powerful as Duterte, takes a back seat.”

My comment: The history of peace talks has never been written about. But it’s always struck me that they tend to take place on the highest level: GRP meeting with leaders of the CPP usually in some third country in Europe.

Yet, the break in the peace talks always happens locally. Most recently, the fighting resumed in Bukidnon. If what Walden says is true–that the conflict has taken on the dimensions of a blood feud between the military and the NPA–then why not approach the conflict the way such blood feuds are approached? Why not, for example, have peace talks on the local level–commander to commander?

Rather than aim for a comprehensive peace agreement, why not go for local settlements and then work your way up to more comprehensive negotiations? Wouldn’t these local peace agreements address two issues–an end to fighting and killing on the one hand, and trust-building that could work its way up to the national level on the other? Have these been tried before? Or is this too naive a thing to hope for? What am I missing?

Of course, there’s another possibility: local peace arrangements between commanders of the AFP and the NPA can easily devolve into feudal-like control of certain areas by heavily armed people that will create a kind of autonomous territory, further fragmenting the country, and further seeding the ground for new political dynasties. Ay naku….

One other thing to consider: what would a peace agreement look like from the point of view of the soldier and from the point of view of an NPA fighter? What are their particular stakes in the conflict and in ending it?

Why, for example, would an NPA fighter choose to surrender when her/his present situation gives her/him a degree of power, provides her/him with comradeship and community, whether based on ideology or, more realistically, in a kind of collective racket, and he or she gets to carry a gun as well? What would be the alternative to fighting? Working for McDo? Again, this may be naive and I would appreciate being corrected.

One last thing to consider: how accurate is the belief that it was the military who put a stop to the peace talks? Could it have been other forces? One wonders. The point is we don’t know the whole story and let’s hope that more facts will appear in the press in the next few days and weeks.

***

 

.